(Tiếng Việt) CBTT Nghị quyết HĐQT số 03 thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gửi cổ đông và Bổ nhiệm bà Vũ Tú Quỳnh Nga là Người quản trị nội bộ kiêm Thư ký Công ty

Công bố thông tinInvestors RelationNews

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.

Leave a Reply