Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Investors RelationNotifiesNews

Ngày 22/03/2019 tại trụ sở chính của công ty APATIT Việt Nam tại Lào Cai đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Đại hội đã họp bàn và thống nhất nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu dự kiến đạt 1.056 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 37 tỷ đồng.

Đại hội diễn ra dưới sự điều khiển của Chủ tịch đoàn gồm ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT, ông Đặng Tiến Đức – Giám đốc, và các Thành viên  HĐQT ông Đào Hữu Duy Anh, Phạm văn Hùng,Vũ Thế Thiện.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, Ban lãnh đạo cho biết trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam cũng như thế giới tăng trưởng tốt nhưng tiềm ẩn nhiều biến động phức tạp , Apatit Việt Nam đã vượt qua những khó khăn trong sản xuất kinh doanh ngay sau khi sát nhập làm công ty con trực thuộc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang – Lào Cai.

Do còn tồn đọng khoản nợ từ giai đoạn trước M&A vì vậy nên kế hoạch năm 2019, Apatit Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.056 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 37 tỷ đồng, sản xuất 18.000 tấn và tiêu thụ 16.000 tấn phốt pho vàng. Dự kiến trả cổ tức năm 2019 là 10 % tiền mặt. Ngoài ra trong khuôn khổ Đại Hội cũng đưa ra kế hoạch hoàn chỉnh các hạng mục ép bột, đốt bùn, ép bùn bãi thải xỉ sẽ đưa vào sử dụng trong Quý 1/2019. Đồng thời khởi động dự án sản xuất Phốt pho đỏ 5.000 tấn/năm với tổng mức đầu tư khoảng 100 tỷ đồng tại khuôn viên Công ty. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) được lựa chọn là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng trình ĐHCĐ thông qua việc bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát mới cho nhiệm kì 2019 – 2024 .

  1. Bà Phạm Thị Bích
  2. Bà Trần Thị Phương
  3. Ông Lê Tất Thành

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông 2019 của Apatit Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Dưới sự dẫn dắt của Ban Lãnh đạo và sự tin tưởng của toàn thể cổ đông PAC luôn kiên định vững bước, tiến về phía trước và sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Leave a Reply