ACID PHOSPHORIC CÔNG NGHIỆP

Sản phẩm

Axit Phốt-pho-ric công nghiệp (75% và 85%)

Phosphoric Acid Technical Grade (75% and 85%)

Trả lời