THAY ĐỔI NHÂN SỰ: CBTT Nghị quyết HĐQT số 04 thông qua việc bổ nhiệm ông Đào Hữu Huyền giữ chức Chủ tịch Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 và BB họp Ban kiểm soát bầu bà Phạm Thị Bích giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Quan hệ cổ đông

CBTT Nghị quyết HDQT số 04 năm 2024 PAT_web

Trả lời