Sản xuất hóa chất cơ bản: phốt pho vàng và Apatit, Axit phốt pho ric

Lĩnh vực kinh doanh
  • Sản xuất hóa chất cơ bản: sản xuất, chế biến, kinh doanh phốt pho vàng và các sản phẩm khác có nguồn gốc từ phốt pho vàng và Apatit, Axit phốt pho ric
  • Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu: Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản (Quặng quắc zít)
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Kinh doanh, xuất nhập khẩu:

Trả lời